Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay

Thống kê đầu lô tô Miền Bắc

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20.01.2020 1 1 3 4 4 3 1 4 4 2
21.01.2020 2 3 1 3 4 3 5 4 2
22.01.2020 2 1 2 3 2 3 4 2 3 5
23.01.2020 4 4 2 1 3 4 2 1 4 2

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Miền Bắc

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20.01.2020 3 4 4 2 2 3 2 1 2 4
21.01.2020 3 4 6 1 3 3 3 2 2
22.01.2020 3 1 2 1 2 3 7 1 4 3
23.01.2020 3 4 1 2 3 1 3 5 5

Đơn vị tính: lần

Audio