Thống kê đầu đuôi lô tô miền Nam

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô TP.HCM

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16.03.2020 2 2 4 1 3 2 3 1
21.03.2020 3 2 2 2 2 2 3 2
23.03.2020 1 1 2 3 4 2 1 3 1
28.03.2020 2 1 1 2 6 2 1 1 2
30.03.2020 3 2 2 1 4 2 2 1 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô TP.HCM

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16.03.2020 2 3 3 1 2 3 1 3
21.03.2020 2 3 1 4 1 1 2 1 3
23.03.2020 2 2 2 3 3 3 3
28.03.2020 5 3 2 1 3 1 2 1
30.03.2020 6 2 1 2 1 3 2 1

Đơn vị tính: lần

Audio