Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01.08.2018 3 2 3 1 5 1 3
05.08.2018 1 1 3 2 1 4 1 1 4
08.08.2018 6 2 1 1 3 1 4
12.08.2018 2 2 1 1 1 3 3 2 3
15.08.2018 2 3 2 2 3 2 2 2

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01.08.2018 1 1 7 1 2 1 2 2 1
05.08.2018 4 3 3 3 1 4
08.08.2018 2 3 1 2 4 2 1 2 1
12.08.2018 3 2 3 2 1 4 1 2
15.08.2018 1 4 2 1 1 2 2 1 1 3

Đơn vị tính: lần

Audio