Thống kê đầu đuôi lô tô miền Trung

Biên độ ngày muốn xem
Số lần quay
Chọn tỉnh

Thống kê đầu lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
07.10.2018 2 2 4 2 2 2 2 2
10.10.2018 3 2 4 1 1 4 3
14.10.2018 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3
17.10.2018 4 3 1 2 2 2 2 2
21.10.2018 2 1 1 4 3 4 2 1

Đơn vị tính: lần

Thống kê đuôi lô tô Khánh Hòa

Ngày / Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
07.10.2018 1 3 3 4 2 1 2 2
10.10.2018 2 2 2 2 2 2 2 1 3
14.10.2018 3 1 1 1 3 3 4 1 1
17.10.2018 3 1 3 1 4 2 1 2 1
21.10.2018 3 1 2 1 2 1 2 2 1 3

Đơn vị tính: lần

Audio