Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày
Tới ngày
Biên độ gan

Các cặp số lô tô chưa ra theo biên độ 5 ngày trở lên:

Không có cặp số ra theo biên độ 5 ngày trở lên.

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngày gan cực đại
Cặp số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày gan cực đại
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Ngày gan cực đại
Cặp số 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày gan cực đại
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Ngày gan cực đại
Cặp số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày gan cực đại
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Ngày gan cực đại
Cặp số 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày gan cực đại
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ngày gan cực đại
Cặp số 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày gan cực đại

Audio