Thống kê lô tô gan Miền Bắc

Từ ngày
Tới ngày
Biên độ gan

Các cặp số lô tô chưa ra theo biên độ 5 ngày trở lên:

Không có cặp số ra theo biên độ 5 ngày trở lên.

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngày gan cực đại 3 5 5 5 5 5 2 3 3 2
Cặp số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày gan cực đại 2 5 5 3 2 5 5 6 2 5
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Ngày gan cực đại 2 5 5 2 2 5 3 2 2 5
Cặp số 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày gan cực đại 2 6 3 5 2 5 2 2 5 5
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Ngày gan cực đại 5 2 5 2 3 2 3 5 2 3
Cặp số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày gan cực đại 2 5 5 2 5 5 5 3 3 6
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Ngày gan cực đại 3 5 3 5 3 3 5 2 2 3
Cặp số 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày gan cực đại 5 5 2 5 2 2 2 5 3 5
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ngày gan cực đại 2 5 5 5 5 2 3 5 3 2
Cặp số 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày gan cực đại 2 3 5 3 2 5 5 5 5 2

Audio