Thống kê lô tô gan Miền Nam

Từ ngày
Tới ngày
Biên độ gan
Chọn tỉnh

Các cặp số lô tô chưa ra theo biên độ 5 ngày trở lên:

Cặp số 33 ra ngày 26.11.2018 đến nay 11/12/2018chưa ra 15 ngày

Cặp số 27 ra ngày 26.11.2018 đến nay 11/12/2018chưa ra 15 ngày

Cặp số 22 ra ngày 24.11.2018 đến nay 11/12/2018chưa ra 17 ngày

Cặp số 95 ra ngày 01.12.2018 đến nay 11/12/2018chưa ra 10 ngày

Cặp số 38 ra ngày 03.12.2018 đến nay 11/12/2018chưa ra 8 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngày gan cực đại 7 7 12 7 7 7 9 12 12 12
Cặp số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày gan cực đại 14 7 7 7 14 14 14 9 12 9
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Ngày gan cực đại 7 7 7 9 7 12 9 9 7 12
Cặp số 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày gan cực đại 7 7 12 12 9 7 7 12 7 7
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Ngày gan cực đại 9 7 12 9 12 7 12 14 12 7
Cặp số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày gan cực đại 7 7 12 7 7 7 7 7 9 7
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Ngày gan cực đại 12 14 7 12 12 12 12 12 12 7
Cặp số 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày gan cực đại 12 12 9 9 7 7 7 12 12 12
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ngày gan cực đại 7 9 7 7 14 7 12 7 7 12
Cặp số 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày gan cực đại 7 12 12 9 7 14 14 9 7 14

Audio