Thống kê lô tô gan Miền Trung

Từ ngày
Tới ngày
Biên độ gan
Chọn tỉnh

Các cặp số lô tô chưa ra theo biên độ 5 ngày trở lên:

Cặp số 33 ra ngày 29.07.2018 đến nay 19/08/2018 chưa ra 21 ngày

Cặp số 67 ra ngày 12.08.2018 đến nay 19/08/2018 chưa ra 7 ngày

Cặp số 20 ra ngày 05.08.2018 đến nay 19/08/2018 chưa ra 14 ngày

Cặp số 22 ra ngày 05.08.2018 đến nay 19/08/2018 chưa ra 14 ngày

Cặp số 95 ra ngày 12.08.2018 đến nay 19/08/2018 chưa ra 7 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngày gan cực đại 7 7 7 7 10 14 7 11 7 10
Cặp số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày gan cực đại 11 7 7 11 7 11 11 11 11 10
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Ngày gan cực đại 7 11 7 7 7 10 11 7 11 7
Cặp số 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày gan cực đại 7 11 4 7 11 10 11 7 10 11
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Ngày gan cực đại 10 7 11 7 10 7 7 11 11 7
Cặp số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày gan cực đại 11 7 14 7 7 11 7 11 7 11
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Ngày gan cực đại 7 7 10 7 7 10 7 11 11 7
Cặp số 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày gan cực đại 14 11 11 11 14 7 11 11 7 10
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ngày gan cực đại 17 11 7 14 7 10 17 7 7 7
Cặp số 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày gan cực đại 7 11 11 7 10 7 14 11 14 7

Audio