Thống kê lô tô gan Miền Trung

Từ ngày
Tới ngày
Biên độ gan
Chọn tỉnh

Các cặp số lô tô chưa ra theo biên độ 5 ngày trở lên:

Cặp số 38 ra ngày 12.06.2019 đến nay 20/06/2019 chưa ra 8 ngày

Cặp số 27 ra ngày 09.06.2019 đến nay 20/06/2019 chưa ra 11 ngày

Cặp số 07 ra ngày 02.06.2019 đến nay 20/06/2019 chưa ra 18 ngày

Cặp số 33 ra ngày 02.06.2019 đến nay 20/06/2019 chưa ra 18 ngày

Cặp số 19 ra ngày 05.06.2019 đến nay 20/06/2019 chưa ra 15 ngày

Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngày gan cực đại 7 7 11 7 10 14 7 11 14 10
Cặp số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày gan cực đại 11 7 7 10 14 7 11 11 14 10
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Ngày gan cực đại 7 11 7 11 10 10 11 10 11 7
Cặp số 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày gan cực đại 7 11 10 7 11 10 11 11 7 11
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Ngày gan cực đại 11 11 7 11 10 7 7 11 7 7
Cặp số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày gan cực đại 11 7 14 7 10 11 11 11 7 11
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Ngày gan cực đại 7 7 10 7 7 10 7 11 11 7
Cặp số 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày gan cực đại 14 14 11 11 14 7 11 11 7 10
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ngày gan cực đại 17 11 7 14 7 14 17 7 7 7
Cặp số 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày gan cực đại 10 11 11 7 7 7 14 11 14 7

Audio