Thống kê tổng lo to Miền Bắc

Số lần quay

Tổng Số lần xuất hiện
0 19
1 13
2 12
3 14
4 9
5 9
6 13
7 15
8 14
9 12

Audio