Thống kê tổng lo to Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Tổng Số lần xuất hiện
0 9
1 7
2 14
3 12
4 10
5 1
6 16
7 12
8 13
9 8

Audio