Thống kê tổng lo to Miền Nam

Số lần quay
Chọn tỉnh

Tổng Số lần xuất hiện
0 11
1 12
2 8
3 10
4 6
5 9
6 6
7 13
8 15
9 12

Audio