Thống kê tổng lo to Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Tổng Số lần xuất hiện
0 13
1 10
2 5
3 14
4 6
5 11
6 6
7 14
8 13
9 10

Audio