Thống kê tổng lo to Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Tổng Số lần xuất hiện
0 11
1 13
2 12
3 13
4 6
5 9
6 10
7 8
8 11
9 9

Audio