Thống kê tổng lo to Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Tổng Số lần xuất hiện
0 13
1 7
2 10
3 11
4 10
5 13
6 10
7 7
8 12
9 9

Audio