Thống kê tổng lo to Miền Trung

Số lần quay
Chọn tỉnh

Tổng Số lần xuất hiện
0 6
1 4
2 12
3 7
4 16
5 20
6 5
7 11
8 12
9 9

Audio